Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

ME Leercollectie

ARTIKEL 1 – Definities  

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid  

ARTIKEL 3 – Het aanbod 

ARTIKEL 4 – De prijs  

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst  

ARTIKEL 6 – De betaling  

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd  

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht  

ARTIKEL 9 – Conformiteit 

ARTIKEL 10 – Garanties  

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst 

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling 

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid 

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging 

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom 8 Klachten en geschillen 

ARTIKEL 17 – Klachten 

ARTIKEL 18 – Wijziging  

ARTIKEL 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Consumentnatuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product
OndernemerM.E. Leercollectie, gevestigd Basilicum7, 8252 DB Dronten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74845403 ,BTW nummer 1392.84.230.B.02
Overeenkomstovereenstemming tussen de Ondernemer en de Consument inzake een Overeenkomst van koop/verkoop, opdracht en/of aanneming van werk
Overeenkomst op afstandeen Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door de Ondernemer georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand
ProductObjecten – zoals bijvoorbeeld tassen en aanverwante artikelen – van leer met de merknaam “ M.E. Leercollectie 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen de Ondernemer en de Consument. 

ARTIKEL 3 – Het aanbod 

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. 

2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen: 

a. de omschrijving van het Product met eventuele toebehoren; 

b. de prijs van het Product met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is; 

c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is. 

ARTIKEL 4 – De prijs 

1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de Ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen. 

2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien mogen worden doorberekend.

 ARTIKEL 5 – De Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Ondernemer.

2. De aanvaarding van het aanbod door de Consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

3. De Overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke Overeenkomst dient een afschrift aan de Consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde Overeenkomst maakt deze Overeenkomst echter niet nietig. 

ARTIKEL 6 – De betaling 

1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 

3. Bij koop heeft de Ondernemer het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten. 

ARTIKEL 7 – De aflevering en de levertijd 

1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen. 

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen. 

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 

ARTIKEL 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht 

De Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 12 lid 2 van deze algemene voorwaarden). 

ARTIKEL 9 – Conformiteit 

1. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat schriftelijk is overeengekomen. 

2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Ondernemer niet worden tegengeworpen. 

ARTIKEL 10 – Garanties 

1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Indien schriftelijk is overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product  geschikt is voor ander dan normaal gebruik.  

2.  De Ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. 

ARTIKEL 11 – Niet-nakoming van de Overeenkomst 

1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 

2. De Ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. 

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling 

1. De Consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. 

2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de Ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten. . 

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid 

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen. 

2. Het bedrag waarvoor de Ondernemer aansprakelijk is te houden door de Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 150,- per Product of zoveel meer als de door de Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product. 

3. De Ondernemer wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van de Ondernemer bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient de Ondernemer zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product. 

4. De Ondernemer hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Ondernemer die zien op schade aan een Product van de Consument worden door de Ondernemer aan deze Consument uitbetaald.

 5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

6. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

ARTIKEL 14 – Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand 

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken:

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer; 

b. de belangrijkste kenmerken van de Producten; 

c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten; 

d. de eventuele kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering; 

f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de Overeenkomst op afstand; 

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod. 

2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.  

3. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

 4. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 14 werkdagen na verlenen van de opdracht tot vervaardigen van het Product het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 

6. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens: 

a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel; 

b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

     i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter               beschikking kunnen staan;

ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleveringskosten voor rekening van de Consument komen;

iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde. 

iv. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer; 

v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after- sales-service; 

vi. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur. 

7. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen. 

ARTIKEL 15 – Aanvullende bepalingen bij reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging 

Indien sprake is van een Overeenkomst tot reparatie, onderhoud, ontwerp en vervaardiging van Producten geldt het volgende: 

1. De Consument kan voor of bij het sluiten van de Overeenkomst opgave verlangen van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Consument en de Ondernemer een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. 

2. De Ondernemer draagt zorg voor het vastleggen van het telefoonnummer en de adresgegevens van de Consument. 

3. De Ondernemer dient contact met de Consument op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien:

a. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of

 b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20 wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 

4. In dat voorkomend geval is de Consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Ondernemer voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden. 

5. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven. 

ARTIKEL 16 – Intellectuele eigendom 

De door een Ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van de Ondernemer, is niet toegestaan. Klachten en geschillen 

ARTIKEL 17 – Klachtenregeling 

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij de Ondernemer, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest. 

ARTIKEL 18 – Afwijking 

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de Ondernemer en de Consument worden vastgelegd. 

<<<<<<<<<<<<<<<<